Menors

CONDICIONS PARTICULARS D’ADMISSIÓ

1. CONDICIONS GENERALS D’ACCÉS PER A MENORS D’ENTRE 16 i 17 ANYS (complits).

  • Els o les menors que tinguen més de 16 anys, havent adquirit la seua entrada, podran accedir al recinte en les mateixes condicions que els adults sense necessitat d’anar acompanyats.
  • L’organització informa que la legislació vigent prohibeix expressament la venda d’alcohol als menors de 18.
  • Per facilitar la identificació dels assistents menors d’edat al festival, l’organització els acreditarà amb polseres de color diferent a les dels adults. Aquesta mesura no eximeix de l’obligació de portar sempre amb si el seu DNI o altre document legal d’identificació.

2. CONDICIONS ESPECÍFIQUES PER A MENORS D’ENTRE 14 i 15 ANYS (complits)

  • Els o les menors de 14 i 15 anys complits podran accedir al festival pagant l’entrada correspondent i hauran d’anar acompanyats pels seus pares, tutor legal o autoritzats amb un adult. Els pares, tutors o adults autoritzats hauran d’aportar documentació que els identifique com a tals adjuntant l’autorització que es detalla més endavant.
  • Durant la seua estada al recinte, l’acompanyant adult serà la persona responsable de qualsevol acció que el menor realitze, aixi com de la custodia i cura del mateix. Per seguretat del menor, i en harmonia amb les diferents normes de protecció al menor, el festival estableix una limitació d’horari per als menors de 16 anys, pel que aquests tan sols podran romandre en el recinte de concerts fins a les 3:00h, obligant-se els adults acompanyants a complir amb aquesta limitació.

3. CAL PRESENTAR LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ A LA ZONA HABILITADA PER ACREDITACIONS DEL FESTIVAL:

  • MENORS D’ENTRE 14 i 15 ANYS COMPLITS: Si l’acompanyant adult durant el festival no és el pare, mare o tutor legal, s’haurà de presentar original i còpia del seu DNI, llibre de família, passaport dels dos o document legal que acredite la relació paternofilial o de responsabilitat sobre el menor i signar una autorització d’assistència per part del pare, mare o tutor legal del menor acompanyada de fotocòpia de DNI, llibre de família o passaport dels dos. Igualment el pare, la mare o tutor també haurà de signar en el mateix document una altra autorització per la qual es designa un tutor que es farà responsable del menor mentre aquest es trobe a l’interior del recinte. Tant el menor d’edat com la persona que l’acompanye hauran de presentar un document que els identifique (DNI, passaport o llibre de família). Així mateix, s’ha de facilitar a l’organització un telèfon de contacte del pare, mare o tutor legal que signe el document i també del tutor acompanyant.

 

TOTA LA DOCUMENTACIÓ REQUERIDA PER A L’ACCÉS AL FESTIVAL LA POTS DECARREGAR A L’ENLLAÇ INDICAT A BAIX.

IMPRIMIR, EMPLENAR i PRESENTAR A L’ESPAI HABILITAT PER A ACREDITACIONS, SITUAT JUNT AL POLIESPORTIU MUNICIPAL DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA