Condicions d’Entrada per a menors d’edat

Algunes persones ens heu preguntat sobre les condicions d’entrada per a menors d’edat. Des de l’organització del Festivern us informem de les condicions al festival d’acord a la legalitat vigent. En qualsevol cas, en cas de dubte, ens podeu escriure a info@festivern.com

CONDICIONS GENERALS D’ACCÉS PER A MENORS D’EDAT.

Els menors que tinguen més de 16 anys, havent adquirit la seua entrada, podran accedir al recinte en les mateixes condicions que els adults sense necessitat d’anar acompanyats.

L’organització informa que la legislació vigent prohibeix expressament la venda d’alcohol als menors de 18. L’organització no es farà responsable dels procediments que els assistents puguen utilitzar per aconseguir alcohol i tabac, o per a consumir altres substàncies nocives dins el festival.

Per facilitar la identificació dels assistents menors d’edat al festival, l’organització els acreditarà amb polseres de color diferent a les dels adults. Aquesta mesura no eximeix de l’obligació de portar sempre amb si el seu DNI o altre document legal d’identificació.

 

CONDICIONS ESPECIFIQUES PER A MENORS DE 16 ANYS.

Els menors de 16 anys podran accedir al festival pagant l’entrada corresponent i hauran d’anar acompanyats pels seus pares o un tutor. Els pares o tutors hauran d’aportar documentació que els identifique com a tals, i l’autorització que es detalla més endavant.

Durant la seua estada al recinte, l’acompanyant adult serà el responsable de qualsevol acció que el menor realitze. Per a què això siga possible cal presentar la següent documentació a la zona habilitada per acreditacions del festival:

  1. Si l’acompanyant durant el festival és el pare, mare o tutor legal, tant el menor com l’acompanyant hauran de presentar original i còpia del seu DNI, llibre de família, passaport dels dos o document legal que acredite la relació paternofilial o de responsabilitat sobre el menor. També hauran d’omplir i signar una autorització que se’ls lliurarà per part de l’organització del festival. Així mateix, s’haurà de facilitar a l’organització un telèfon de contacte del pare, mare o tutor legal que signe el document.
  2. Si l’acompanyant adult durant el festival no és el pare, mare o tutor legal, s’haurà de signar una autorització d’assistència per part del pare, mare o tutor legal del menor acompanyada de fotocòpia de DNI, llibre de família o passaport dels dos. D’altra banda el pare o tutor també haurà de signar en el mateix document una altra autorització per la qual es designa un tutor que es farà responsable del menor mentre aquest es trobe a l’interior del recinte. Tant el menor d’edat com la persona que l’acompanye hauran de presentar un document que els identifique (DNI, passaport o llibre de família). Així mateix, s’ha de facilitar a l’organització un telèfon de contacte del pare, mare o tutor legal que signe el document i també del tutor acompanyant.

A més dels documents corresponents, els pares, tutors o acompanyants han de portar una entrada vàlida. En tot moment tant l’acompanyant com el menor hauran de portar el seu DNI o passaport per si fos requerit per part del personal de l’organització per a acreditar la seua identitat. Si no és així, l’entitat es reserva el dret a denegar l’entrada del menor. A l’interior del recinte, la no localització del tutor o una actitud poc responsable i/o perillosa per la seua part podrà suposar l’expulsió immediata d’aquests, quedant en tot moment exonerada la responsabilitat del promotor en la custòdia o cura del menor.